Your browser does not support JavaScript!
網站地圖
1 . 總務長室
      1-1 . 成員與執掌
      1-2 . 表單下載
      1-3 . 相關法規
      1-4 . 統計資料
      1-5 . 會議紀錄
      1-6 . 總務處服務簡訊
2 . 事務組
      2-1 . 成員與執掌
            2-1-1 . 事務組
            2-1-2 . 警衛班
            2-1-3 . 工務班
            2-1-4 . 場管班
            2-1-5 . 司機班
            2-1-6 . 電工班
      2-2 . 表單下載
      2-3 . 相關法規
            2-3-1 . 採購
      2-4 . 統計資料
      2-5 . 會議紀錄
      2-6 . 相關連結
      2-7 . 各機關學校現職工友(技工、駕駛)職缺訊息
3 . 營繕組
      3-1 . 成員與執掌
            3-1-1 . 營繕組
      3-2 . 表單下載
      3-3 . 相關法規
      3-4 . 統計資料
      3-5 . 進行中工程
4 . 經管組
      4-1 . 成員與職掌
      4-2 . 表單下載
            4-2-1 . 財產失竊處理
            4-2-2 . 戶號一覽表範本
            4-2-3 . 委外場地管理
            4-2-4 . 億光教學大樓二和三樓會議室表單下載
            4-2-5 . 國立臺北科技大學捐贈作業流程
            4-2-6 . 領物單
      4-3 . 相關法規
      4-4 . 財產系統
      4-5 . 校園生活服務
      4-6 . 統計資料
      4-7 . 萬里校區專區
      4-8 . 問卷調查
5 . 文書組
      5-1 . 成員與職掌
      5-2 . 郵件服務與招領
      5-3 . 表單下載
      5-4 . 相關法規
      5-5 . 統計資料
      5-6 . 最新活動
      5-7 . 電子公文檔案管理系統操作
      5-8 . 檔案應用專區
            5-8-1 . 檔案目錄查詢網
            5-8-2 . 檔案應用作業
            5-8-3 . 檔案徵集
            5-8-4 . 檔案加值出版品
            5-8-5 . 活動事紀
            5-8-6 . 檔案樂活報
      5-9 . 電子公文管理系統教育訓練
6 . 出納組
      6-1 . 成員與執掌
      6-2 . 查詢系統
      6-3 . 相關法規
      6-4 . 結匯申請單
      6-5 . 電子郵件回報單
      6-6 . 表單下載
      6-7 . 新進人員登錄表單
      6-8 . 安居計畫
7 . 安環中心